Το φαινόμενο της πολυγλωσσίας στην Θράκη στους παλιννοστούντες (Έλληνοπόντιους) και άλλους ρωσόφωνους κάτοικους από την τέως ΕΣΣΔ. Μέρος 1-o.

Η παρούσα έρευνα αποτελεί το πρώτο από τα δύο (προς το παρόν) μέρη της επιτόπιας έρευνας με γραπτό ερωτηματολόγιο που

Read more

К вопросу о терминах: Понтийцы, Понтийские греки, Греки Понта.

Среди греков постсоветского пространства часто возникает вопрос, касающийся терминов «Понт» и «понтийский». Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо начать со

Read more

Έλληνες – δεύτερος ιδρυτικός λαός της Ρωσίας

По мнению историка Агафангела Гюрджиева, оценочное определение историческому явлению – а именно, той роли, которую сыграли греки в истории России,

Read more