Διάλεξη «Ο ρόλος των Ελλήνων στην ιστορία της Ρωσίας»

Με την πρωτοβουλία του τμήματος Ρωμανογερμανικής φιλολογίας και με την υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Εθνοπολιτιστικής Αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας στο

Read more

К вопросу о терминах: Понтийцы, Понтийские греки, Греки Понта.

Среди греков постсоветского пространства часто возникает вопрос, касающийся терминов «Понт» и «понтийский». Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо начать со

Read more

Έλληνες – δεύτερος ιδρυτικός λαός της Ρωσίας

По мнению историка Агафангела Гюрджиева, оценочное определение историческому явлению – а именно, той роли, которую сыграли греки в истории России,

Read more

Греческий мир в конце XVIII – начале ХХ вв. по российским источникам.

Автор: Янници Т. Год выпуска: 2005 Книга посвящена исследованию процесса формирования греческого национального самосознания на протяжении длительного периода времени –

Read more