Τούτες τις πέτρες τις αγάπησα όσο βάσταξα


Τούτες τις πέτρες τις αγάπησα όσο βάσταξα. Η Αρχαία Ελλάδα στην ποίηση της Νέας Ελλάδας: Κ.Καβάφης, Γ.Σεφέρη, Κ.Δημουλά.

Предлагаемая вниманию читателя небольшая антология (буквально «собрание цветов», «цветник» или «букет») русских переводов стихотворений греческих поэтов ХХ века – одна из многих попыток увидеть Древнюю Грецию глазами нашего или относительно недавнего времени. Константинос Кавафис (1863-1933) стал известен читающей публике Греции в 1903 году. При жизни Кавафиса в свет вышло всего два небольших сборника его стихов (1904 и 1910 гг.), а вскоре после смерти поэта (1935) – первое их полное издание, включающее 154 стихотворения. За два года до смерти К.Кавафиса выходит в свет «Поворот» – первый поэтический сборник Й.Сефериса (1900-1971), а первое появление в литературе Кики Димула, творчество которой продолжается до сих пор, выходит в свет в 1952 году. Таким образом, творчество этих трех поэтов в общей сложности составляет хронологически «непрерывный» временной промежуток, занимающий немного более столетия – весь XX и прошедшие полтора десятилетия XXI века.

Перейти на сайт издательства


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *